GARAGE

Garage


Här hittar du våra regler vid nyttjande av garage.


Observera att du inte får hyra ut "ditt" garage utan styrelsens godkännande. Om du önskar hyra ut det garage du förfogar över, ladda ned mallen nedan, fyll i, skriv under och skicka sedan till styrelsen.

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV GARAGE


Stämman har tidigare beslutat om följande regler för garageanvändning vid årsstämman 2015. 


I de av Ekonomiska föreningen Pionjärens ägda garageutrymmen, vid Snickarstigen i Salem, gäller följande bestämmelser för medlemmar som har nyttjanderätt till garageplats:


1. Garageutrymmet är endast avsett för motorfordon, bilar, motorcyklar och mopeder. Förutom motorfordon får, i begränsad omfattning som inte försvårar eller omöjliggör utrymning eller annan medlems nyttjande av sin garageplats, - cyklar, trädgårdsredskap och fordonstillbehör, t ex däck, verktyg, bilvårdsmaterial finnas där. Allt material skall förvaras framför bilen mot väggen och inte ha ett djup överstigandes 40 cm (en uppsättning däck undantaget) eller ovanför bilen.


2. Bilar skall parkeras med fronten inåt för att förhindra att avgaser sprids i garaget. Det finns risk för förgiftning annars!


3.  I garaget är rökning förbjuden liksom svetsning och alla former av öppen eld. Det åligger varje medlem att tillse att garaget alltid är låst när man inte vistas där.


4. Inredning som exempelvis mindre förvaringshylla eller verktygsskåp får sättas upp mot nätväggen iakttagandes förbehållet vad som anges under punkt 1. 


5. Garagen får inte användas som förråd för möbler, kläder, böcker, leksaker, målarfärg, sopor, madrasser eller annat brandfarligt material. Garagen får ej heller användas för bilreparationsarbeten, som verkstad, snickarbod, hobbyrum och absolut inte som plats för svetsning eller målningsarbeten.  Föreningen äger rätt att omedelbart flytta bort sådant material, på medlemmens bekostnad, efter att en tillsägelse meddelats som inte följts inom 2 veckor.


6. Det är inte tillåtet att sätta upp mellanväggar i någon form i garagelängorna. Utrymning måste kunna ske obehindrat åt samtliga håll oavsett var man befinner sig i garagelängan. Det är inte heller tillåtet att göra egna elinstallationer (fackmannamässig installation som beställts av styrelsen är tillåten och debiteras medlem), montera andra anordningar eller fasta installationer annat än vad som anges i dessa regler.


7. Det åligger medlem att städa och hålla rent i sin del av garaget samt att inte inkräkta eller hindra andra medlemmars utnyttjande av sin garageplats.


8. Medlem ansvarar för all skada inom garaget som orsakats av honom eller av någon för vilken medlem är ansvarig.


9. Föreningen ombesörjer och bekostar underhåll av garageplatsen och därtill hörande anordningar, förutom i förekommande fall, de automatiska garageöppnare som installerats i medlems garagedörr vilken är medlemmens egendom. Föreningen fritar sig allt ansvar för alla former av skador på medlems fordon eller däri förvarad egendom, såvida inte skadan förorsakats av föreningen. Föreningen är ej försäkringsansvarig för medlems fordon och tillbehör, vid t ex skada och brand. Föreningen fritar sig även för ansvar för att obehöriga bereder sig tillträde till garaget om garagedörrar är olåsta.


10. Det åligger medlem att teckna och vidmakthålla erforderlig brand- och stöldskyddsförsäkring för sitt fordon och tillbehör medlem förvarar i garaget.


11. Medlem äger ej rätt att överlåta eller upplåta garageplatsen i andra hand utan Styrelsens godkännande och upprättande av avtal som Föreningen förser medlem med.


12. Medlem ska vid flytt lämna garagenycklar och dessa regler till den nye husägaren och upplysa denne om innebörden av dessa regler. Ifall medlemmens garageplats är utrustad med automatisk garageöppnare – skall sådan lämnas kvar ifall medlem avflyttar.


13. Fastigheter. Garage- och förrådsfastigheterna är däremot försäkrade mot bl.a. brand och skador via avtal hos Villaägarna.