PARKERING

Bilkörning & parkering i området


Som boende är du skyldig att hålla dig informerad om dessa regler*. Området är dimensionerat för högst två bilar per radhus - en bil i garaget och en bil parkerad framför garaget.


Grundregeln är alltid visa hänsyn!


* Regeler antagna vid årsstämman 2017-03-22.

REGLER FÖR BILKÖRNING OCH PARKERING PÅ SNICKARSTIGEN


Trafik 

Inom området råder max 10 km/h. Stoppförbud gäller på nedfarten/bilvägen.

 

Tomgångskörning och biltvätt

Enligt Salem Kommuns lokala föreskrifter. För närvarande är tomgångskörning tillåten max 1 minut och biltvätt får inte ske på hårdgjorda ytor inom kommunen.

 

Grundprincip

Du skall i första hand parkera i det garage du förfogar över. I andra hand framför garaget du förfogar över och inte framför någon annans garage. Garagen skall alltid vara låsta och bilar parkeras med fronten inåt. Du får inte backa in bilen i garaget.

 

Parkering

Följs ej nedanstående regler kan du bli skyldig att betala kontrollavgift enligt lag om kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318). Behöriga att utfärda kontrollavgift är styrelsens ledamöter. Skylt med nedanstående reglers innebörd finns uppsatt på skyltar inom området.

 

 1. Parkering är endast tillåten för boende. För tillfälliga korttidsgäster till boende (max 1 vecka) använd besöksplatsen framför garaget till den du besöker. Fråga alltid dina grannar att det är ok att beökarens bil står på deras p-ruta över en längre period för att undvika irritation.
 2. Fordon som parkeras får inte ha ett yttermått överstigandes 2,5 x 5 meter annat än på förhyrda platser som erbjuds i mån av tillgång.
 3. Inom området gäller förbud för fordonstrafik. Undantag gäller i- och urlastning samt sjuk-/taxitransport och servicepersonals fordon under pågående reparation i bostad.
 4. Uppställning av fordon. Fordon som båtar, husvagnar eller släpkärror får ej ställas upp på besöksplatser framför garage. Uppställda fordon kan föranleda bortforsling på ägarens bekostnad.
 5. Parkerat fordon skall vara i brukbart skick, dvs skattat och godkänt för trafik. Om fordon inte uppfyller detta räknas det som ett uppställt fordon enligt § 4.
 6. Arbetsfordon (t.ex traktorer och lastbilar) får ej parkera i området av andra skäl än vad som anges under punkt 3.Förtydligande av parkeringsregler:


 • Medlem(ar) i varje hus i föreningen har tillgång/ensamrätt till ett garage. Där ska man ställa bilen i första hand. Ingen annan kan eller får göra anspråk på ditt garage. 


 • Medlem(ar) i varje hus har också tillgång till en ute-p-plats mittemot sitt eget garage — och inte mitt emot förrådet som många verkar tro. Där ska du i första hand ställa bil nr (2) — om hushållet har två bilar, vill säga.


 • Det är också viktigt att veta att husmedlemmarna inte "äger"/har ensamrätt till ute-p-platserna. Dessa p-platser får även utnyttjas av besökare till Snickarstigen.


Om du inte nyttjar din p-plats

 • Om du inte nyttjar din p-plats, bör du föredragsvis ställa den till förfogande så att exempelvis korttidsbesökare och hantverkare kan nyttja den under en kort tid. 


 • Vill man som boende parkera en längre tid på en ute p-plats som "tillhör" din granne ska du komma överens om det först med din granne. Kort och gott — vi ska inte neka boende på Snickarstigen att utnyttja en ledig p-plats med tanke på att antalet tillgängliga p-platser vi har i området är få. Visa god vilja och flexibilitet.


 • Utomstående som inte är på besök på Snickarstigen får inte heller ställa bilen på någon av våra uteplatser. Detta gäller vänner, släktingar, barn som inte bor här.


 • Äger du tre (3) bilar, ja då ska du hyra en ute-p-plats om det finns tillgängligt. Då har du garanterad en p-plats som bara du får nyttja och betala för. Om våra fyra (nr. 48-51) ute-p-platser är uthyrda, ja då ska du i första hand fråga styrelsen alternativt boende om det finns lediga garage som man kan hyra i andra hand. Om ett ledigt garage inte löser problemet, då ska du rimligtvis fråga en granne om att få ställa bilen på grannens lediga uteplats. Men båda måste komma överens om hur länge (Gentleman’s Agreement).


 • Stora skåpbilar, truckar, mindre lastbilar, husvagnar är förbjudet att att ställa på Snickarstigen i synnerhet på en p-plats då de kan göra det svårt för bilar att komma in i och ut ur garagen samt göra det svårt för utryckningsfordon och hantverkare att ta sig fram.


 • Fordon som är avställda en längre tid får inte heller stå på p-platserna. Undantag för tillfällig avställning, max tre (3) månader.


 • Besöksparkering
  Korttidsbesökare till dig får ställa bilen på din ute p-plats i första hand om den är ledig. Korttidsbesökare får i andra hand ställa bilen där det finns en ledig p-plats. Men tala om för dina besökare om vilka regler som gäller i området. Det är skyltat, men en muntlig påminnelse är alltid bra.


 • Lediga p-platser
  Det är ok att nyttja lediga ute p-platser för en längre tids parkering så länge de står outnyttjade och en muntlig överenskommelse finns mellan parterna, och att du inte blockerar varken garage eller förråd. Fråga alltid innan du parkerar bilen.


 • Parkering på gångvägar samt på stora vägen är förbjuden. Undantag för på- och avlastning.


 • Undvik onödig grannirritation så gott du kan och verka för god grannsämja.