PARKERING

Bilkörning & parkering i området


Som boende är du skyldig att hålla dig informerad om dessa regler*. Området är dimensionerat för högst två bilar per radhus - en bil i garaget och en bil parkerad framför garaget.


Grundregeln är alltid visa ahänsyn!


* Regeler antagna vid årsstämman 2017-03-22.

REGLER FÖR BILKÖRNING OCH PARKERING PÅ SNICKARSTIGEN


Trafik 

Inom området råder max 10 km/h. Stoppförbud gäller på nedfarten/bilvägen.

 

Tomgångskörning och biltvätt

Enligt Salem Kommuns lokala föreskrifter. För närvarande är tomgångskörning tillåten max 1 minut och biltvätt får inte ske på hårdgjorda ytor inom kommunen.

 

Grundprincip

Du skall i första hand parkera i det garage du förfogar över. I andra hand framför garaget du förfogar över och inte framför någon annans garage. Garagen skall alltid vara låsta och bilar parkeras med fronten inåt. Du får inte backa in bilen i garaget.

 

Parkering

Följs ej nedanstående regler kan du bli skyldig att betala kontrollavgift enligt lag om kontrollavgift vid olovlig parkering (1984:318). Behöriga att utfärda kontrollavgift är styrelsens ledamöter. Skylt med nedanstående reglers innebörd finns uppsatt på skyltar inom området.

 

  1. Parkering är endast tillåten för boende. För tillfälliga korttidsgäster till boende (max 1 vecka) använd besöksplatsen framför garaget till den du besöker. Fråga alltid dina grannar att det är ok att beökarens bil står på deras p-ruta över en längre period för att undvika irritation.
  2. Fordon som parkeras får inte ha ett yttermått överstigandes 2,5 x 5 meter annat än på förhyrda platser som erbjuds i mån av tillgång.
  3. Inom området gäller förbud för fordonstrafik. Undantag gäller i- och urlastning samt sjuk-/taxitransport och servicepersonals fordon under pågående reparation i bostad.
  4. Uppställning av fordon. Fordon som båtar, husvagnar eller släpkärror får ej ställas upp på besöksplatser framför garage. Uppställda fordon kan föranleda bortforsling på ägarens bekostnad.
  5. Parkerat fordon skall vara i brukbart skick, dvs skattat och godkänt för trafik. Om fordon inte uppfyller detta räknas det som ett uppställt fordon enligt § 4.
  6. Arbetsfordon (t.ex traktorer och lastbilar) får ej parkera i området av andra skäl än vad som anges under punkt 3.