GDPR

GDPR

The General Data Protection Regulation

EU:S DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder EU:s Dataskyddsförordning 2016/679, även kallad GDPR i kraft. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen PUL och ger dina personuppgifter ett ännu starkare skydd.


Förordningen föreskriver bland annat att alla som har någon form av personuppgiftsregister skall informera de som berörs. Föreningens medlemmar, avtalspartners, med flera omfattas av våra register. Information skall lämnas över vilka uppgifter som behandlas och hur de förvaras och vilka eventuella tredje parter som eventuella uppgifter delas.


Mot bakgrund av ovanstående vill föreningen härmed lämna följande information:

  • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som föreningsmedlem. Syftet med en sådan behandling är att kunna fakturera medlemsavgifter, informera om händelser och skötseln av området samt styrelsearbetet.
  • Vi har fått dina uppgifter från när du blev medlem i föreningen eller leverantör. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning i samband med all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt medlemsskap eller leverantörsskap. Dina uppgifter kommer att sparas i en databas.
  • De personuppgifter vi behandlar om dig delas med ekonomiadministratör. Personuppgiftsbiträdesavtal finns upprättat med denne. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

• Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES eller använda dem i någon form av marknadsföringssyfte, reklam, automatiserat beslutsfattande eller profilering Föreningen tillämpar också strikt sekretess vad gäller medlemsregistret.


Personuppgiftsansvarig är ordföranden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


De personuppgifter vi registrerar är: Namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer eller mobilnummer, mailadress för fakturering och informationsspridning, inträdesdatum samt inbetald insats.


Registren förvaras digitalt i styrelsens persondatorer.

Inaktuella personuppgifter raderas vid utträde eller ägarbyte.