STADGAR

STADGAR (mars 2019)

STADGAR (PDF)

EKONOMISKA FÖRENINGEN PIONJÄREN1. Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Pionjären. Föreningens styrelse har sitt säte i Salems kommun.


2. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.


3. Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvalta och underhålla tomträtten till fastigheten Nyröjaren 5:49 i Salems kommun och därtill hörande byggnader (förråd och garage) och andra gemensamma anordningar inklusive samtliga ledningar och andra anordningar i mark och under byggnader.  Där jämte skall föreningen hålla förråd & garage försäkrade. Föreningen äger och underhåller samtliga medlemmars vattenmätare efter tidigare individuella överlåtelser. Vid fastighetsavyttring ansvara säljare för att köparen upplyses om detta.


 • Föreningens åtagande enligt ovan gäller ej vid onormal förslitning eller vanvård från medlems sida.


 • I den enskilde medlemmens åtagande ingår:


 • Att svara för allt annat underhåll och andra reparationer av egen eller disponerad egendom än vad som ovan nämnts samt att väl vårda och vaka över densamma.

 • Att själv, eller med annan person/väns hjälp, deltaga i årliga skötselaktiviteter av området i mån av förmåga. Om deltagande inte är möjligt, frivilligt bidraga med insättning till föreningens konto, för den gemensamma trevnadens skull.


 • Föreningen äger att, om medlem försummar sina åtaganden på sätt som menligt inverkar på andra medlemmars eller föreningens egendom, vidta lämpliga åtgärder på medlemmens bekostnad.


 • Medlem äger ej rätt att utföra egna installationer, under byggnader eller i gemensamma byggnader (t.ex. förråd och garage) utan godkännande i förväg av Styrelsen. Efter att t.ex. installation skett kan fackmans intyg komma att begäras för vilket kostnaden skall belastas medlemmen.


4. Medlemmar i föreningen skall vara innehavarna av tomträtterna, eller friköpta tomter, till fastigheterna Nyröjaren 2-48. Medlemskap är obligatoriskt för envar ägare till fastigheterna Nyröjaren 2-48. Utträde ur föreningen får endast ske vid överlåtelse av fastighet. Medlem deltar i föreningen med en insats om 100 kronor. Vid utträde ur föreningen skall medlems andel överlåtas på den som inträder som ny medlem i egenskap av ny fastighetsägare. Om fastighet innehas av två eller fler gemensamt äger de endast tillsammans en andel i föreningen och utgör tillsammans en medlem.


5. Utöver insatsen skall medlem deltaga med en andel för garageplats med en insats som är lika stor som anläggningskostnaden för garaget.


6. Beträffande överlåtelse av andelar angivna ovan skall insatsen regleras vid fastighetsöverlåtelse mellan säljare och köpare och köpare inträder automatiskt som medlem i föreningen.


7. Medlem skall till föreningen erlägga avgift till bestridande av föreningens gemensamma kostnader och framtida investeringsbehov, samt utöver medlemsavgiften, debiteras för kostnader såsom vattenförbrukning och fasta avgifter som kommunen påför föreningen. Medlemsavgiftens beslutas av föreningsstämman. Styrelsen kan dock, utan stämmobeslut, uppräkna medlemsavgiften med konsumentprisindex (KPI) med basår 2014-01-01. Styrelsen äger även rätt att påföra ett administrativt påslag om maximalt 15% av kommunens fasta VA-kostnader till varje medlem för att ombesörja framtida vattenmätarbyten.


8. Stämman är föreningens högsta beslutande organ. På stämman äger medlem utöva sin rösträtt genom make/maka/partner, hemmavarande myndigt barn eller annan medlem såsom ombud. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.


Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Extra föreningsstämma kan hållas om Styrelsen så påkallar eller enligt lag.


Vid en föreningsstämma får det beslutas att en fortsatt föreningsstämma ska hållas en senare dag.


Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen och skall utsändas per brev eller e-post tidigast 4 veckor innan och senast 14 dagar före ordinarie eller extra stämma.


På ordinarie föreningsstämma skall följande behandlas:


 1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. godkännande av röstlängden
 3. val av en eller två justerare
 4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. fastställande av dagordningen
 6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
 12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 14. val av valberedning
 15. övriga ärenden


Stämman är beslutsför om en tredjedel av medlemmarna deltar.


 • a) Beslut på stämman, förutom vad som anges nedan, fattas med enkel majoritet.
 • b) Beträffande stadgeändringar krävs två tredjedels majoritet av den beslutsföra stämman.
 • c) Ett beslut om en ändring av stadgarna som innebär att en medlems förpliktelse att delta med insatser eller betala avgifter till föreningen ökas eller att medlemmens rätt till årsvinst inskränks är giltigt om beslutet på föreningsstämman har biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.


Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden, dock ej vid val som avgöres genom lottning.


9. Styrelsen är föreningens förvaltande organ. Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter jämte minst en eller högst två suppleanter.


Styrelseordförande, ledamöter och suppleant(er) väljs vid ordinarie föreningsstämma för en period fram till nästa föreningsstämma eller för en period om två år. Därefter kan omval ske om föreningsstämman så beslutar.


Styrelseordförande, ledamöter och suppleant(er) skall vara röstberättigad medlem eller det som följer av lagen.


Styrelsen skall inom sig utse en kassör och en sekreterare där minst två tillsammans tecknar föreningen.


Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordföranden. Suppleanter äger närvara vid styrelsens sammanträden och har då yttrande och förslagsrätt. Suppleant inträder i tjänst ifall ordinarie ledamot inte är närvarande.


Kallelse till styrelsesammanträde skall även tillställas föreningens revisorer.


Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som delges samtliga medlemmar. Styrelsen skall varje år avge årsredovisning. Årsredovisningen skall tillställas revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.


10. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av minst en och högst två revisorer. Revisor/er samt minst en och högst två suppleanter utses vid ordinarie föreningsstämma för ett år i taget.


Revisor/er & suppleant(er) skall vara röstberättigad medlem eller det som följer av lagen.


11. Medlemsregister skall föras av kassören och innehålla följande uppgifter:


 1. varje medlems namn och postadress
 2. tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen,
 3. det antal (och belopp) medlemsinsatser & garageinsatser som medlemmen deltar med i föreningen


12. Styrelseledamöter, suppleanter, revisor/er och deras suppleanter föreslås ordinarie föreningsstämman av en valkommitté. Valkommittén utses av föreningsstämman och består av minst en och högst två personer.


13. Eventuellt överskott av föreningens verksamhet skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond gjorts, avsättas till en fond för yttre underhåll. Beslut om användning av fondmedel fattas av föreningsstämman.


14. Om föreningen upplöses skall dessa behållna tillgångar fördelas lika mellan 

medlemmarna i förhållande till av dem inbetalda insatser.–––